WWDC (Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı), Apple tarafından her sene düzenlenen bir bilgi teknolojisi konferansına verilen isimdir. Konferans, her yıl Kaliforniya eyaletinde, dünyanın her yerinden gelen yazılım geliştiricilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. COVID-19 güvenlik kısıtlamaları sebebi ile WWDC 2020 (22–26 Haziran) çevrim içi gerçekleştirilmişti. WWDC 2021 (7–11 Haziran) konferansı da çevrim içi gerçekleştiriliyor. Etkinliğin ana konularını MacOS, iOS, TvOS ve WatchOS gibi yazılımlar oluşturuyor.

WWDC’nin geçmişi, 1983’te Apple Basic’in tanıtılmasına kadar dayanır. Bu tarihte konferansın adı, Apple Bağımsız Yazılım Geliştiricileri Konferansı’ydı. 1987’den sonra konferans Santa Clara’da düzenlendi. 15 sene sonrasında ise konferans San Francisco’ya taşındı. …

Appcent

Awarded technology company specialized in fintech and e-commerce.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store